NZOZ Diamed Poradnie Zdrowia  Psychicznego dla dzieci, m�odzie�y i doros�ych NZOZ Diamed Gniezno
Diamed, ul. �u�awy 9, Gniezno, Rejestracja tel. 61/ 425-04-55
Oddzia� Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej
   
 

O nas

 
 

Aktualnoci

 

Oferta

 
 

Poradnie

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i modziey

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla dorosych

 

Poradnia Leczenia Uzalenie

 
 
 
  Akredytacje
 
 
 
  Sponsorzy
  Kontakt
 
 

Oddzia� Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej dzia�a w ramach kontraktu z NFZ.
Na rozmowy kwalifikacyjne na oddzia� nale�y rejestrowa� si� pod nr tel. 61/425-04-55
Pacjenci przyjmowani s� na oddzia� na podstawie skierowania od lekarza psychiatry.

Kierownik Oddzia�u lek. med. Anna Jankowiak - specjlista pychiatra - udziela informacji
w �rody i w pi�tki w godz. 12.00 - 14.00.

Oddzia� Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej jest oddzia�em koedukacyjnym. To miejsce daj�ce mo�liwo�� korzystania z terapii i rehabilitacji psychiatrycznej pacjentom, kt�rych stan zdrowia jest na tyle dobry, �e nie wymagaj� hospitalizacji ca�odobowej.
Zaj�cia na oddziale trwaj� od godziny 7.00 do 13.00, po czym pacjenci wracaj� do swojego �rodowiska: domu, rodziny.

Zadaniem oddzia�u jest osi�gni�cie poprawy funkcjonowania pacjent�w i ich samopoczucia na ka�dym etapie choroby poprzez diagnozowanie, leczenie i rehabilitacj�. Oddzia� w ramach swej dzia�alno�ci prowadzi r�wnie� edukacj� i promocj� zdrowia psychicznego.
W czasie, kt�ry pacjenci sp�dzaj� w oddziale oferujemy im:
* pomoc psychologiczn�,
* konsultacje lekarza psychiatry,
* terapi� zaj�ciow�,
* zebrania spo�eczno�ci terapeutycznej,
* relaksacj� po��czona z muzykoterapi�,
* psychoedukacj�,
* trening funkcji poznawczych - �wiczenia pami�ciowe i na spostrzegawczo��, usprawniaj�ce pami��, percepcj�, koncentracje, uwag�,
* zaj�cia kulinarne,
* wycieczki.

Oddzia� Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej oferuje r��ne formy terapii zaj�ciowej takie jak:
* arteterapia - zaj�cia plastyczne, r�kodzie�o, decoupage, wykonywanie dekoracji itp.,
* zaj�cia kulinarne,
* zaj�cia ruchowe - dostosowane do wieku i sprawno�ci ruchowej pacjenta.
Zaj�cia te maj� warto�c terapeutyczn�, ich celem jest wspomaganie i uzupe�nianie pracy psycholog�w.

 

 
 Poni�ej prace artystyczne autorstwa pacjent�w Oddzia�u Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej, tworzone w trakcie terapii zaj�ciowej:

 

 

O przyj�ciu decyduje zesp�� terapeutyczny, kt�remu przewodzi kierownik oddzia�u po przeprowadzeniu badania pacjenta, oceniaj�cego stan psychiczny chorego i zasadno�� przyj�cia na oddzia� dzienny. Grup� tworz� osoby z podobnym problemem, by uczestnicy czuli si� bezpiecznie, mogli efektywnie uczestniczy� w zaj�ciach i dzieli� si� swoimi do�wiadczeniami i emocjami.

D�ugo�� leczenia w oddziale � 8 tygodni. Przed wypisaniem pacjenta z oddzia�u tworzony jest plan kontynuowania leczenia uwzgl�dniaj�cy potrzeby chorego przy wykorzystaniu dost�pnych w obr�bie o�rodka metod i rozwi�za� organizacyjnych i przy wsp��pracy z innymi wyspecjalizowanymi plac�wkami.

Zesp�� Oddzia�u Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej tworz�:

- lek. med. mgr Anna Jankowiak - specjalista psychiatrii doros�ych, specjalista psychiatrii dzieci i m�odzie�y, specjalista psychiatrii �rodowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta systemowy terapii indywidualnej i rodzinnej, psycholog, po kursie akredytowanym do certyfikatu psychoterpauty PTP, po kursie z terapii poznawczo-behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem. Kierownik Poradni Diamed.

- mgr Aurelia Majorowicz - certyfikowany psychoterapeuta systemowy terapii indywidualnej i rodzinnej, terapeuta �rodowiskowy, socjolog.

- mgr Urszula Jurczak-Robaszkiewicz - psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny, terapeuta �rodowiskowy, uko�czy�a szkolenie z psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin.

- mgr Karolina Halemba - psycholog, uko�czy�a kurs akredytowany do certyfikatu psychoterapeuty PTP, seksuolog, terapeuta �rodowiskowy.

- Beata Ciesielska-Kiszka - terapeuta zaj�ciowy, terapeuta biofeedback EEG, terapeuta �rodowiskowy, do�wiadczona w pracy z doros�ymi, m�odzie�� i dzie�mi, uko�czy�a szkolenie terapii behawioralnej dzieci i m�odzie�y z autyzmem.

 

 

 


 
Copyright © NZOZ Diamed