NZOZ Diamed Poradnie Zdrowia  Psychicznego dla dzieci, m�odzie�y i doros�ych NZOZ Diamed
Diamed, ul. �u�awy 9, Gniezno, Rejestracja tel. 61/ 425-04-55
Oddzia� Dzienny Leczenia Nerwic
   
 

O nas

 
 

Aktualnoci

 

Oferta

 
 

Poradnie

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i modziey

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla dorosych

 

Poradnia Leczenia Uzalenie

 
 
 
  Akredytacje
 
 
 
  Sponsorzy
  Kontakt
 
 


 

Oddzia� Dzienny Leczenia Nerwic

Od 1 pa�dziernika 2018 r. uruchomili�my dla wszystkich os�b ubezpieczonych w NFZ bezp�atne zaj�cia i psychoterapi� w ramach Dziennego Oddzia�u Leczenia Nerwic, kt�ry dzia�a od poniedzia�ku do pi�tku w godzinach 12:00-20:00,
w NZOZ Diamed przy ul. E. Orzeszkowej 29 C w Gnie�nie.

 


Podczas 12-tygodniowego turnusu refinansowanego przez NFZ mo�na skorzysta� z:
- terapii grupowej,
- indywidualnych konsultacji z psychologiem,
- badania neuropsychologicznego,
- opieki lekarza psychiatry i indywidualnie dobranej formy farmakoterapii,
- trening�w umiej�tno�ci poznawczych poprawiaj�cych pami�� i koncentracj�,
- warsztat�w interpersonalnych,
- psychoedukacji,
- zaj�� z psychorysunku,
- opieki piel�gniarskiej,
- terapii przez sztuk�,
- trening�w kompetencji spo�ecznych,
- trening�w relaksacyjnych.

Przyj�cia na odzia� odbywaj� si� na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza psychiatr�, rodzinnego lub innej specjalizacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej z prowadz�cymi grup� psychoterapeutami.
Oferta skierowana jest do os�b, kt�rych trudno�ci obejmuj� nast�puj�ce jednostki chorobowe: F40-48, F50-59, F60-69.


 

 

 

 


 
Copyright © NZOZ Diamed