NZOZ Diamed Poradnie Zdrowia  Psychicznego dla dzieci, m�odzie�y i doros�ych NZOZ Diamed
Diamed, ul. �u�awy 9, Gniezno, Rejestracja tel. 61/ 425-04-55
Aktualno�ci
   
 

O nas

 
 

Aktualnoci

 

Oferta

 
 

Poradnie

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i modziey

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla dorosych

 

Poradnia Leczenia Uzalenie

 
 
 
  Akredytacje
 
 
 
  Sponsorzy
  Kontakt
 
 
 
Zesp�� Poradni Diamed tworz� nast�puj�cy specjali�ci:
- Lekarze
- Psychologowie i psychoterapeuci
- Pedagodzy
- Terepeuci uzale�nie�
- Piel�gniarki
 
 
 

 

 
 
LEKARZE
 
lek. med. Anna Jankowiak

  specjalista psychiatrii doros�ych, specjalista psychiatrii dzieci i m�odzie�y, specjalista psychiatrii �rodowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta systemowy terapii indywidualnej i rodzinnej, psycholog, po kursie akredytowanym do certyfikatu psychoterpauty PTP, po kursie z terapii poznawczo-behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem. Kierownik Poradni Diamed
lek. med. Beata Siemieniuk


  specjalista psychiatrii doros�ych, specjalista psychiatrii dzieci i m�odzie�y, po kursie akredytowanym do certyfikatu psychoterpeuty PTP, po kursie z terapii poznawczo- behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem.
lek. med. Tomasz Cie�lak

  specjalista psychiatra, w trakcie szkolenia z terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, w trakcie szkolenia z terapii poznawczo - behawioralnej.
lek. med. Rafa� Adamski   specjalista psychiatra, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty.
 
lek. med . Izabela Kurek
  specjalista psychiatrii.
dr nauk med. Anna Winczewska-Wiktor
 

specjalista neurologii dzieci�cej, asystent Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista neurologii dla doros�ych.

lek. med. Wojciech Jankowski   specjalista neurolog, badania EEG - konsultacje, wsp��praca.
PSYCHOLOGOWIE I PSYCHOTERAPEUCI

mgr Maria Betkowiak

 

psycholog, w trakcie szkolenia z terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, po kursie z terapii poznawczo- behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem.

 
mgr Agnieszka Florczak   psycholog, w trakcie szkolenia z terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, terapeuta biofeedback, po kursie z terapii poznawczo- behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem.
 
mgr Karolina Halemba
  psycholog, uko�czy�a kurs akredytowany do certyfikatu psychoterapeuty PTP, seksuolog, terapeuta �rodowiskowy.

mgr Anna Jankowiak

  psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy terapii indywidualnej i rodzinnej, terapeuta biofeedback, po kursie akredytowanym do certyfikatu psychoterapeuty PTP, po kursie z terapii poznawczo-behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem.
mgr Urszula Jurczak-Robaszkiewicz

  psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny, terapeuta �rodowiskowy, uko�czy�a szkolenie z psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin oraz szkolenie z mediacji rodzinnych. Swoj� prac� poddaje regularnej superwizji; cz�onek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - Sekcji Naukowej Psychiatrii �rodowiskowej i Rehabilitacji.
mgr Danuta Kadziak-Pasikowska

  psycholog, certyfikowany psychoterapeuta z ponad dwudziestoletnim do�wiadczeniem zawodowym. W latach 1990 � 2006 pracowa�a w instytucjach publicznych w zakresie diagnozy, konsultacji, psychoterapii dziecka i jego rodzic�w.Od roku 1994 cz�onek zespo�u O�rodka Psychoterapii i Trening�w Psychologicznych AION w Poznaniu. Obecnym obszarem jej dzia�a� jest psychoterapia osoby doros�ej, diagnoza psychologiczna dziecka w wieku 0 � 12 lat, praca z rodzicami poprzez wspieranie ich w roli rodzicielskiej na rzecz optymalizacji warunk�w rozwojowych ich dziecka.
mgr Iwona Kami�ska - St�pak
 
psycholog kliniczny po specjalizacji 2. stopnia, specjalista psychologii klinicznej dziecka, po kursie podstawowym z terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, po kursie akredytowanym do certyfikatu psychoterapeuty PTP, po kursie z terapii poznawczo-behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem.
mgr Ewa Karolak   psycholog, pedagog, terapeuta terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, terapeuta integracji sensorycznej, po kursie z terapii poznawczo- behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem.
mgr Anna Lewandowska  specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pracy zawodowej zajmuje si� diagnoz� neuropsychologiczn�, ze szczeg�lnym uwzgl�dnieniem problematyki zaburze� pami�ci oraz psychoterapi� indywidualn� os�b doros�ych. Prac� poddaje regularnej superwizji.
mgr Aurelia Majorowicz


  socjolog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy terapii indywidualnej i rodzinnej, terapeuta �rodowiskowy.
mgr Piotr Przysta�ski   psycholog, psychoterapeuta EMDR (metoda skoncentrowana na traumie, certyfikat wydany przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii EMDR), socjoterapeuta, pedagog, trener.

mgr Anna Roszyk

 

psycholog, psychoterapeuta systemowy, wyk�adowca neuropsychologii i seksuologii w Instytucie Psychologii UAM.

mgr Karolina Tobolska
  mgr psychologii, Wydzia� Nauk Spo�ecznych - UAM Pozna�,
- pracuje w szpitalu psychiatrycznym i poradni zdrowia psychicznego,
- po 4-letnim kursie psychoterapii atestowanym przez Sekcj� Naukow� Psychoterapii PTP prowadzonym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kierownik kursu: prof. C.Czaba�a,
- po rocznym kursie Systemowego Rozumienia Rodziny prowadzonym przez Krakowsk� Fundacj� Rozwoju Psychoterapii, kierownik kursu: prof. B.J�zefik,
- od 2010 roku jest cz�onkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii,
- od 2012 roku specjalista psychologii klinicznej - egzamin pa�stwowy, dwustopniowy:
1st. w 2005 roku z zakresu psychopatologii cz�owieka doros�ego,
2st. w 2012 roku z zakresu psychosomatyki,
- od 2017 roku certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat nr 803,
- pracuje z osobami doros�ymi, zakres pracy: diagnoza, wsparcie w kryzysie, terapia,
- praca terapeutyczna w nurcie psychodynamicznym, prowadzenie proces�w terapeutycznych z uwzgl�dnieniem r�wnie� podej�cia systemowego, typ pracy oparty o terapi� relacyjn� i relacj� z obiektem,
- od 8 lat (2017) pracuje pod sta��, regularn� superwizj� indywidualn� i grupow� prowadzon� przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 

PEDAGODZY
 
mgr Anna Fabi�

  pedagog, instruktor terapii zaj�ciowej, po kursie z terapii poznawczo - behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem, certyfikowany psychoterapeuta terapii uzale�nie�.
mgr Ewa Karolak

 

psycholog, pedagog, po kursie z terapii poznawczo- behawioralnej po pracy z osobami z autyzmem.

mgr Przemys�aw Matuszy�ski

 

pedagog, terapeuta, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny CTPB, po kursie z terapii behawioralnej dzieci i m�odzie�y z autyzmem i zespo�em Aspergera. Trener poznawczo-behawioralny i superwizor autorskich program�w Oikos Plus©. Certyfikowany Trener Trener�w Treningu Zast�powania Agresji (ART)®. Pod sta�� superwizj� Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

mgr Kinga Wdzi�czna
 

pedagog, logopeda, po kursie z terapii poznawczo- behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem, po studium podyplomowym z psychologii defektologicznej.

     
TERAPEUCI UZALE�NIE�
mgr Aldona Plachtij   certyfikowany psychoterapeuta terapii uzale�nie�, kierownik Poradni Leczenia Uzale�nie�.
mgr Maria Marchewka   certyfikowany psychoterapeuta terapii uzale�nie�.
mgr Liliana Strzy�ewska
  certyfikowany terapeuta uzale�nie�, pedagog.
mgr Milena Czerniawska  

certyfikowany psychoterapeuta terapii uzale�nie�,
certyfikowanym specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy.

mgr Anna Fabi�   certyfikowany psychoterapeuta terapii uzale�nie�.

Anna Stachowiak  

piel�gniarka, certyfikowany psychoterapeuta terapii uzale�nie�.

PIEL�GNIARKI
Teresa Krause - pielegniarka.
 

Katarzyna Pluta - pielegniarka, terapeuta �rodowiskowy.

Ranata Szpalik - pielegniarka, pracownik socjalny.

 


 
Copyright © NZOZ Diamed